NL | GR | EN

De KasCie

De Kascommissie (de Commissie) is het statutair verplicht ingestelde orgaan dat waakt over een goed financieel beheer binnen de vereniging. Zij bestaat uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en rechtstreeks worden benoemd door de algemene ledenvergadering (de ALV). De Commissie controleert minimaal twee keer per jaar de boekhouding van de vereniging en brengt daarover verslag en advies uit aan de ALV. Daartoe heeft de Commissie desgewenst inzage in alle boeken en bescheiden van de vereniging. De Commissie treedt in deze onafhankelijk van het bestuur op en is slechts verantwoording schuldig aan de ALV. De eerste controle vindt plaats voor de halfjaarlijkse ALV in september. De tweede voor de wissel ALV in januari.

Daarnaast functioneert de Commissie als een onafhankelijk financieel adviesorgaan ten behoeve van het bestuur en met name in het bijzonder voor de zittende penningmeester; bijvoorbeeld door te adviseren bij het opstellen van de concept-begroting.