NL | GR | EN

Privacyverklaring

Privacyverklaring G.S.A.V. Vitalis
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

G.S.A.V. Vitalis garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle leden en overige bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vereniging: G.S.A.V. Vitalis
Postadres: Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
Inschrijvingsnummer KVK: 40026788
E-mailadres: secretaris@vitalis.org

Persoonsgegevens die verwerkt worden
G.S.A.V. Vitalis kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u deze aan de vereniging verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

G.S.A.V. Vitalis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. NAW-gegevens
 2. Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 3. Geslacht
 4. Geboortedatum
 5. Rekeningnummer
 6. Nationaliteit
 7. Studiegegevens (onderwijsinstelling, opleiding)
 8. Verenigingsgegevens (trainingsgroepsvoorkeur, licentietype, AtletiekUnie-nummer, vorige vereniging)
 9. Foto’s
 10. Sportprestaties
 11. Websitegegevens via Google Analytics

Voor welk doel verwerkt G.S.A.V. Vitalis persoonsgegevens?
G.S.A.V. Vitalis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 1. Het onderhouden van contact;
 2. Een goede en efficiënte dienstverlening;
 3. Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 4. Het verrichten van administratieve handelingen;
 5. Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 6. Veiligheid en gebruikerservaring optimaliseren;

Grondslagen
G.S.A.V. Vitalis verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting

Tevens verwerkt G.S.A.V. Vitalis persoonsgegevens, omdat de vereniging hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 1. De bescherming van haar financiële belangen;
 2. De verbetering van haar diensten;
 3. Beveiliging en beheer van haar systemen;
 4. Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Duur van de opslag van persoonsgegevens:
G.S.A.V. Vitalis zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat G.S.A.V. Vitalis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Gegevensverstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening en het uitvoeren van verenigingstaken kan G.S.A.V. Vitalis persoonsgegevens uitwisselen. De vereniging kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer G.S.A.V. Vitalis aan een wettelijke verplichting moet voldoen. G.S.A.V. Vitalis zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om G.S.A.V. Vitalis een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u G.S.A.V. Vitalis verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
G.S.A.V. Vitalis
Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
secretaris@vitallis.org

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door G.S.A.V. Vitalis, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligingsmaatregelen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft G.S.A.V. Vitalis passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@vitalis.org.


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

G.S.A.V. Vitalis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.